Regulamin sklepu internetowego https://goldenpets.pl

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Golden Pets – Golden Pets Kraków Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul Bolesława Chrobrego 41/C, 31-428 Kraków. NIP: 6751789876, REGON: 526795311, KRS: 0001066358 e-mail: goldenpets@goldenpets.pl, tel.: (0048) 12 333 60 70. 

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.);

Konsument – osoba fizyczna zawierająca Umowę sprzedaży, która to umowa nie jest związana bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową danej osoby fizycznej;

Polityka prywatności – dokument opisujący sposób ochrony danych osobowych Klientów, zasady zbierania danych przy użyciu plików cookies i inne kwestie istotne dla prywatności w ramach Portalu, dostępna pod adresem: www.goldenpets.pl/polityka-prywatnosci/ 

Przedsiębiorca – podmiot, o którym mowa w art. 43(1) Kodeksu Cywilnego;

Regulamin – niniejszy regulamin, który określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz zasady świadczenia usług, dostępny pod adresem goldenpets.pl/regulamin.

Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem: https://goldenpets.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia na Usługi;

Usługa – usługi opieki nad zwierzętami prezentowane w Sklepie internetowym; 

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Usług w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Golden Pets a Klientem, zawierana z wykorzystaniem Sklepu internetowego;

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.)

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Usług.

II. Postanowienia ogólne.

1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem: https://goldenpets.pl oraz zasady świadczenia usług przez Golden Pets, 

2. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

3. Sklep internetowy, działający pod adresem: https://goldenpets.pl prowadzony jest przez Golden Pets Kraków Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul Bolesława Chrobrego 41/C, 31-428 Kraków. NIP: 6751789876, REGON: 526795311 e-mail: goldenpets@goldenpets.pl, tel.: (0048) 12 333 60 70. 

4. Regulamin określa w szczególności: 

rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, 

zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego, 

warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego, 

zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego,

zasady świadczenia usług przez Golden Pets,

tryb postępowania reklamacyjnego i odstąpienia od umowy.

5. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych: 

dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do sieci Internet, 

przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; 

zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768, 

włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies. 

6. By zawrzeć Umowę Sprzedaży Klient musi posiadać aktywny adres e-mail, a także w określonych przypadkach klawiaturę lub inne urządzenie, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

7. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej https://goldenpets.pl/regulamin pobrać go i zapisać na własnym urządzeniu końcowym, a także wydrukować.  

8. Informacje o Usługach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie są ofertą, a stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. W celu zawarcia umowy wymagane jest uzyskanie potwierdzenia Golden Pets co do dostępności Usługi w wybranym przez Klienta wariancie.

9. Wszelkie prawa do utworów stanowiących część Sklepu internetowego w całości i we fragmentach, w szczególności do zdjęć Produktów i ich opisów tekstowych bądź graficznych, są zastrzeżone na rzecz Golden Pets bądź innego podmiotu, od którego Golden Pets uzyskał licencję.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego.

1. Korzystanie ze Sklepu internetowego oraz złożenie Zamówienia możliwe jest w ramach dostępu jednorazowego albo po dokonaniu rejestracji w Sklepie internetowym.

2. Przeglądanie treści prezentowanych w Sklepie internetowym, a w szczególności informacji o Usługach, jest bezpłatne i nie wymaga rejestracji ani podawania danych osobowych Klienta. Bezpłatny dostęp do treści prezentowanych w Sklepie internetowym uzyskiwany jest przez Klienta poprzez otwarcie strony internetowej https://goldenpets.pl

i jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu. 

3. Korzystanie ze Sklepu internetowego oraz złożenie Zamówienia w ramach dostępu jednorazowego możliwe jest po podaniu danych niezbędnych do wykonania Umowy sprzedaży oraz po akceptacji Regulaminu.

4. Rejestracja w Sklepie internetowym jest bezpłatna i dostępna dla osób, które ukończyły 18 rok życia. Jeden Klient nie może zarejestrować się w Sklepie więcej niż jeden raz. 

5. Rejestracja w Sklepie internetowym następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu. Warunkiem rejestracji jest:  

a. podanie działającego adresu poczty elektronicznej, 

b. wybranie hasła, 

c. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Golden Pets,

d. potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem i jego akceptacja.

6. Golden Pets nie odpowiada za szkody mogące powstać w wyniku utraty hasła lub udostępnienia go innym osobom lub jego przejęcia przez osoby trzecie, w przypadku kiedy nie ponosi winy za takie udostępnienie lub przejęcie.

7. Klient jest uprawniony do usunięcia swojej rejestracji w Sklepie internetowym. Usunięcie rejestracji przez Klienta nie uprawnia go do żądania zwrotu płatności za złożone Zamówienia. 

8. Klient dokonując rejestracji jest odpowiedzialny za prawidłowość, treść oraz formę wszelkich przekazanych przez siebie danych oraz informacji. Podawanie nieprawdziwych danych oraz informacji, w szczególności danych osób trzecich lub danych fikcyjnych, jest zakazane. Klient podający takie dane lub informacje ponosi odpowiedzialność z tego tytułu, w szczególności względem Golden Pets. 

9. Golden Pets może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient: 

a. podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich, 

b. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu internetowego, 

c. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Golden Pets za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Golden Pets. 

10. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Golden Pets.

11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu internetowego usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie. 

12. Klient jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu sklepu internetowego. W szczególności Klient zobowiązany jest do: 

a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, 

b. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania; nie podejmowania prób obejścia regulacji lub procedur obowiązujących przy korzystaniu ze Sklepu internetowego, a także samowolnej ingerencji w kształt lub treść stron internetowych Sklepu, w szczególności zakazane poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, 

c. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam), 

d. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Golden Pets, 

e. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego i nie korzystać z treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego w jakikolwiek sposób wykraczający poza dozwolony Regulaminem, w tym w sposób naruszający prawa osób trzecich; 

f. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet; 

g. nie wykorzystywania Sklepu internetowego w celu gromadzenia danych osobowych lub innych informacji dotyczących innych Klientów Sklepu.

h. Korzystanie przez Klienta ze stron internetowych Sklepu w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami lub Regulaminem, w szczególności ust. 14 powyżej, uzasadnia natychmiastowe zaprzestanie świadczenia Usług danemu Klientowi, a ponadto może wiązać się z podjęciem stosownych kroków prawnych. 

IV. Procedura zawarcia Umowy.

1. W celu zawarcia Umowy za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową https://goldenpets.pl

dokonać wyboru odpowiedniej Usługi prezentowanej w Sklepie, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. 

2. Wybór zamawianych Usług przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. 

3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Poproś o potwierdzenie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Usługi. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie. 

4. W trakcie składania Zamówienia Klient ma możliwość wyboru terminu realizacji Usług spośród opcji dostępnych na stronie. 

5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: 

a. przedmiotu zamówienia, 

b. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych usług, w tym kosztów dojazdu oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują), 

6. Warunkiem wysłania zamówienia jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, a w szczególności: 

a. podanie imienia (imion), nazwiska (nazwisk) oraz adresu zamieszkania, 

b. podanie numeru telefonu, 

c. podanie działającego adresu poczty elektronicznej, 

d. wybranie hasła, 

e. podanie informacji o zwierzętach, dla których zamawiane są usługi,

f. oświadczenie o zapoznaniu się z postanowieniami Polityki prywatności i jej akceptacji tj. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Golden Pets,

g. oświadczenie o zapoznaniu się z postanowieniami Regulaminu i jego akceptacji.

f. oświadczenie o żądaniu wykonania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy wraz z oświadczeniem, że Klient został poinformowany, że po wykonaniu Usługi utraci prawo odstąpienia od Umowy – dotyczy zamówień z terminem realizacji krótszym niż 14 dni.

g. Ponadto podczas składania Zamówienia Klient ma możliwość udzielenia według własnego uznania zgody na przetwarzanie przez Golden Pets danych osobowych w celach marketingowych oraz udzielenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres e-mailowy. Zgody te mają charakter opcjonalny/dobrowolny i nie warunkują rejestracji w Sklepie internetowym ani wykonania Usługi.

6. Akceptacja Regulaminów wskazanych w lit. f i g ma charakter dobrowolny, jednak aby Klient mógł się zarejestrować w Sklepie i skorzystać z Usług wymagane jest zaznaczenie tej opcji i akceptacja ww. regulaminów. 

7. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest naciśnięcie przycisku „Poproś o potwierdzenie”. 

8. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Golden Pets Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

9. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną: „Twoja rezerwacja nr… czeka na potwierdzenie”, zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. 

10.  Po zatwierdzeniu rezerwacji klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną: ‚Potwierdzenie rezerwacji nr…”, zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia oraz informację, w jaki sposób opłacić Zamówioną Usługę.

11. W wiadomości e-mail Klient otrzyma link kierujący na stronę https://goldenpets.pl/, na której ma możliwość wyboru metody płatności za zamówione Usługi.

12. Na stronie goldenpets.pl Klient znajdzie  potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia oraz informację na temat dostępnych form płatności. 

13. Dokonanie płatności jest możliwe po zaakceptowaniu Regulaminu i Polityki prywatności oraz kliknięciu przycisku z napisem “Kupuję i płacę”.

14. Klient zobowiązany jest upewnić się, że rozpoczyna dokonywanie płatności ze strony https://goldenpets.pl/.

15. Umowę uważa się za zawartą z chwilą dokonania płatności.

16. Brak wpłaty przez Klienta w terminie 48 godzin od otrzymania wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia lub brak wpłaty co najmniej na jeden dzień przed dniem rozpoczęcia wykonywania usługi będzie poczytywany za odstąpienie od danego Zamówienia przez Klienta z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność.

17. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

18. Zamawiając Usługi z terminem realizacji krótszym, niż 14 dni Klient składa żądanie wykonania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i oświadcza, że został poinformowany/a, że po jej wykonaniu utraci prawo odstąpienia od Umowy.

19. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Usług następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia.

V. Cena i koszty usługi.

1. Klient zobowiązuje się zapłacić cenę za opiekę nad Zwierzęciem. Cena podana jest w sklepie internetowym. 

2. Poza ceną Klient zobowiązuje się pokryć koszty poniesione w związku z opieką, jeżeli okażą się konieczne; w tym takie jak: koszty usług weterynaryjnych, koszty transportu, pożywienia i innych niezbędnych produktów.

3. Ostateczne rozliczenie kosztów przebywania Zwierzęcia pod opieką Golden Pets następuje w dniu następującym po zakończeniu realizacji danego Zamówienia/realizacji danej Usługi – na podstawie ewentualnych faktur, paragonów czy rachunków stanowiących dowód ich poniesienia.

4. Koszty, o których mowa powyżej będą wcześniej konsultowane z Klientem.

5. Ceny Usług podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki.

6. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a. przelewem na numer konta bankowego 54114020040000390284244840 (mBank) lub,

b. z wykorzystaniem płatności on-line.

VI. Zasady świadczenia usług.

1. Klient powierza do opieki Zwierzęta. Realizacją opieki zajmuje się Golden Pets.

2. Zwierzętami powierzanymi pod opiekę Golden Pets są m.in pies, kot i inne wskazane przez Klienta.

(dalej jako Zwierzę lub Zwierzęta).

3. Klient oświadcza, iż Zwierzę o którym mowa w pkt. 2 jest jego własnością. 

4. Usługi są realizowane przez Opiekunów wyznaczonych przez Golden Pets.

5. Terminy i zakres opieki nad Zwierzętami zostaną określone w poszczególnych Zamówieniach przekazywanych Golden Pets za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://goldenpets.pl/sklep/.

6. Klient ma możliwość wyboru czy opieka odbywa się we wskazanym przez niego miejscu czy w domu Opiekuna.

7. W przypadku opieki w miejscu wskazanym przez Klienta, jeżeli istnieje konieczność odbioru kluczy, Klient ma możliwość zarezerwowania terminu i formy przekazania kluczy Opiekunowi.  

8. Klient ma możliwość, przy okazji każdego Zamówienia, zarezerwowania terminu spotkania zapoznawczego, które odbywa się stosownie do rodzaju wybranej opieki, w miejscu wskazanym przez Klienta lub w domu Opiekuna.

9. Golden Pets zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, by Zwierzę podczas sprawowania opieki pozostało zdrowe i bezpieczne, a akcesoria dostarczone przez Klienta pozostały w dobrym stanie. 

10. Golden Pets stosuje zasadę karmienia zwierząt pożywieniem dostarczonym przez Klienta. Klient jest zobligowany zaopatrzyć Golden Pets w karmę dla Zwierzęcia oddawanego pod opiekę oraz przekazać wskazówki dotyczące karmienia (ilość podawanej karmy oraz godziny posiłków). Jeżeli Klient nie zaopatrzy Golden Pets w pożywienie dla Zwierzęcia, Golden Pets obciąży go dodatkowymi kosztami za każdy posiłek Zwierzęcia.

11. W tej sytuacji Klient oświadcza, że: 

a. zgadza się na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z żywieniem Zwierzęcia w wysokości nie przekraczającej zwyczajowych warunków utrzymania zwierzęcia danego gatunku, 

b. ma świadomość, że zmiana karmy może wywołać dolegliwości żołądkowe u Zwierzęcia i nie będzie wnosić w stosunku do Opiekuna i/lub Golden Pets jakichkolwiek roszczeń z tego tytuł. 

12. Klient oświadcza, że jest świadom, iż: 

a. Zwierzęta w trakcie zabawy mogą ulec zranieniom i Klient nie będzie wnosić w stosunku do Opiekuna i/lub Golden Pets jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu,

b. Zwierzęta oddane pod opiekę mogą dokonać zniszczeń wyposażenia lokalu Klienta oraz przekazanych akcesoriów (np. zabawki, smycz itp.) i nie będzie wnosić w stosunku do Opiekuna i/lub Golden Pets jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu,

c. Nowa sytuacja może wywołać stres Zwierzęcia i Klient nie będzie wnosić w stosunku do Opiekuna i/lub Golden Pets jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.

d. Zwierzęta oddane pod opiekę mogą zachorować lub umrzeć z przyczyn niezależnych od Opiekuna i/lub Golden Pets i Klient nie będzie wnosić w stosunku do Opiekuna i/lub Golden Pets jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.

13. Klient upoważnia Golden Pets do korzystania z usług prowadzącego lekarza weterynarii (wskazanego przez Właściciela w Formularzu Informacji o Zwierzęciu), gdy Zwierzę przejawia oznaki choroby. Golden Pets zobowiązuje się wcześniej poinformować Klienta o zamiarze korzystania z usług prowadzącego lekarza weterynarii.

14. Klient zobowiązuje się pokryć koszty leczenia weterynaryjnego swojego Zwierzęcia, które poniósł Opiekun i/lub Golden Pets, a nie wynikały one z jego winy. 

15. Klient ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną za szkody wyrządzone przez jego Zwierzę innym Zwierzętom i/lub ludziom, pomimo stosowania przez Opiekuna i/lub Golden Pets odpowiednich środków ostrożności ustalonych wcześniej z Klientem, i w razie powstania zdarzenia objętego szkodą Klient ponosi z tego tytułu odpowiedzialność w pełnym zakresie.

16. Na okres wykonywania Zamówienia przez Golden Pets, Klient pozostawia do dyspozycji książeczkę zdrowia Zwierzęcia lub inny rodzaj zaświadczenia o aktualności szczepień Zwierzęcia oraz jego stanie zdrowia.

17. Jeżeli zwierzę z pchłami zostanie przyjęte pod opiekę Klient zgadza się, by w pierwszej kolejności Zwierzę przeszło zabieg odpchlający i zgadza się pokryć koszt czynności związanych z odpchlaniem. 

18. Golden Pets ma prawo odmówić przyjęcia Zamówienia lub zrezygnować z opieki nad Zwierzętami, które stwarzają zagrożenie dla ludzi lub innych zwierząt, a w szczególności Zwierzętami: 

a. agresywnymi do zwierząt i ludzi, 

b. w rui, z cieczką, 

c. nieodrobaczonymi, bez ważnych szczepień i zabezpieczeń przeciw pchłom i kleszczom, 

19. W przypadku rezygnacji przez Golden Pets z przyczyn wymienionych w pkt. 18. wpłacona przez Klienta kwota za opiekę nie podlega zwrotowi.

20. W związku z zawarciem niniejszej umowy, Klient: 

a. rzetelnie i zgodnie z prawdą wypełni Formularz Informacji o Zwierzęciu, 

b. poinformuje Golden Pets o rzeczywistym stanie zdrowia przekazywanego Zwierzęcia, 

c. poinformuje Golden Pets o rzeczywistym charakterze przekazywanego Zwierzęcia, co pozwoli na ograniczenie/uniknięcie ewentualnych konfliktów z ludźmi i innymi Zwierzętami, 

d. odbierze Zwierzę od Opiekuna i/lub Golden Pets w określonym w Zamówieniu terminie. 

e. zobowiązuje się, że w trakcie realizacji opieki nad Zwierzęciem do lokalu Klienta nie będą miały wstępu osoby trzecie (rodzina, znajomi, gosposia) pod rygorem zwolnienia od odpowiedzialności Opiekuna i/lub Golden Pets z tytułu zdarzeń powstałych w lokalu Klienta w czasie opieki nad Zwierzęciem.

21. Termin opieki nad Zwierzęciem ustalony podczas składania Zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 5 może być – za zgodą Opiekuna – zmieniony. 

22. Skrócenie czasu opieki dokonane przez Klienta nie ma wpływu na cenę.

23. W przypadku odwołania terminu opieki przez Klienta, zapłacona kwota nie podlega zwrotowi.

24. W przypadku, gdy Klient: 

a. po terminie odbioru Zwierzęcia, nie będzie się kontaktował z Opiekunem i/lub Golden Pets w sprawie przedłużenia pobytu, lub 

b. nie będzie odpowiadał na telefony lub wiadomości Opiekuna i/lub Golden Pets pod podanym w Zamówieniu numerem kontaktowym, lub 

c. sam lub za pośrednictwem upoważnionej przez siebie osoby – bez powiadamiania Opiekuna i/lub Golden Pets – nie odbierze Zwierzęcia 

będzie to poczytywane za porzucenie Zwierzęcia przez Klienta, w rozumieniu Ustawy o Ochronie Zwierząt z 21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 r. nr 111 poz. 724 z późn. zm.), a Strony ustalają, iż w przedmiotowej sytuacji zastosowanie znajduje pkt VI.25 niniejszego Regulaminu.

25. W sytuacjach, o których mowa w pkt VI.24 niniejszego Regulaminu, Klient zrzeka się na rzecz Golden Pets wszelkich praw do Zwierzęcia, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

26. W przypadku sprzedaży Zwierzęcia, przekazania go do schroniska dla bezdomnych zwierząt, bądź rozporządzenia nim przez Golden Pets w inny sposób. Klient oświadcza, iż nie będzie zgłaszał w stosunku do Opiekuna i/lub Golden Pets żadnych roszczeń i zobowiązuje się pokryć koszty związane ze zwierzęciem, a w szczególności koszty transportu do schroniska oraz pobytu zwierzęcia w schronisku.

VII. Prawo Konsumentów odstąpienia od umowy.

1. Konsument ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument dokonał płatności za Usługę.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży Konsument musi poinformować Golden Pets o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną) skierowanego na adres:, Golden Pets Kraków Sp. z o.o. ul. Bolesława Chrobrego 41/C, 31-428 Kraków, lub na adres e-mail: zwroty@goldenpets.pl. 

4. Konsument może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy dostępny pod adresem goldenpets.pl/formularz-odstapienia-od-umowy. Jeżeli Konsument skorzysta z tej możliwości, Golden Pets niezwłocznie prześle Konsumentowi potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku pocztą elektroniczną.

5. Konsument może skorzystać z wzoru odstąpienia od Umowy Sprzedaży, wskazanego poniżej jednak nie jest to obowiązkowe.

Przykładowa treść odstąpienia od Umowy sprzedaży:

„Informuję o moim odstąpieniu od Umowy sprzedaży zawartej z Golden Pets za pośrednictwem Sklepu internetowego dostępnego pod adresem: https://goldenpets.pl

Numer Zamówienia:

Data zawarcia umowy: 

Imię i nazwisko Konsumenta: 

Adres konsumenta: 

Data:

Adres e-mail Konsumenta:

Podpis (wymagany tylko w przypadku korespondencji pocztą):”

6. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

7. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów: 

a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 

b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 

c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

d. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 

e. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Golden Pets do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Golden Pets świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.

d. o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Golden Pets wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości.

VIII. Skutki odstąpienia od umowy przez Konsumenta.

1. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedaży Golden Pets zwróci Konsumentowi wszystkie płatności otrzymane od Konsumenta w związku z danym Zamówieniem. 

2. Zwrot płatności na rzecz Konsumenta nastąpi niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Golden Pets został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży. 

3. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.

IX. Reklamacje dotyczące Usług.

1. Golden Pets zobowiązany jest do należytego wykonania usługi. 

2. Nienależyte wykonanie usługi polega na niezgodności wykonanej usługi z umową. W szczególności wykonanie usługi jest niezgodne z umową, jeżeli: 

a. Opiekun nie wykona wszystkich zamówionych czynności, 

b. Opiekun wykona poszczególne czynności w sposób rażąco niezgodny ze sztuką. 

3. Reklamacje z tytułu nienależytego wykonania usługi należy kierować na adres e-mail: reklamacje@goldenpets.pl lub listownie na adres: Golden Pets Kraków Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul Bolesława Chrobrego 41/C, 31-428 Kraków.

4. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w terminie 14 dni od jej otrzymania.

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

1. Golden Pets podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. 

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Golden Pets o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. 

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Golden Pets Kraków Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul Bolesława Chrobrego 41/C, 31-428 Kraków, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@goldenpets.pl  

4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. 

5. Golden Pets zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. Odpowiedź na reklamację Golden Pets przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku, lub za pośrednictwem wiadomości e-mail. 

6. Klient może przekazać swoje opinie, uwagi oraz pytania dotyczące w szczególności, Sklepu internetowego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@goldenpets.pl   telefonicznie pod numerem (0048) 12 333 60 70 lub listownie na adres Golden Pets Kraków Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul Bolesława Chrobrego 41/C, 31-428 Kraków.

XI. Newsletter.

1. Klient może zgłosić chęć otrzymywania za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji na temat Sklepu internetowego i innej działalności Golden Pets.

2. Zgłoszenia chęci skorzystania z usługi Klient dokonuje poprzez wpisanie swojego adresu poczty elektronicznej w formularzu dostępnym na stronie głównej Golden Pets oraz akceptację Regulaminu i postanowień Polityki prywatności.  

3. Udostępnienie adresu elektronicznego oznacza wyrażenie zgody na przesyłanie Klientowi przez Golden Pets informacji handlowych pochodzących od Golden Pets. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w dokumencie Polityka prywatności, dostępnym na stronie https://goldenpets.pl/polityka-prywatnosci/.

4. Rezygnacja z usługi Newsletter wymaga połączenia się ze stroną Golden Pets przy pomocy adresu internetowego znajdującego się na końcu każdej wiadomości przesyłanej w ramach wykonania usługi.

XII. Ochrona danych osobowych.

1. Przetwarzanie danych osobowych Klienta będącego osobą fizyczną, w związku z wykonaniem Umowy Sprzedaży dotyczy: imienia (imion) nazwiska (nazwisk), adresu zamieszkania, oraz podanych adresów e-mail, numeru telefonu.

2. Golden Pets oświadcza, iż stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązującego prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

3. Ochronę danych osobowych Klientów, zasady zbierania danych przy użyciu plików cookies i inne kwestie istotne dla prywatności w ramach Portalu reguluje Polityka prywatności, dostępna na stronach internetowych Sklepu internetowego pod adresem: https://goldenpets.pl/polityka-prywatnosci/  

XIII. Rozwiązywanie sporów.

1. W razie zaistnienia sporu wynikającego z Umowy sprzedaży lub pozostającego w związku z nią, Konsument może, według swojego wyboru, bądź skierować wniosek o mediację, bądź wytoczyć powództwo przed właściwy sąd powszechny. 

2. W przypadku sporów, których stroną jest Konsument, Konsument ma możliwość korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.  

3. Konsument może skierować wniosek o mediację do Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Stosownie do regulaminu tego Centrum, obowiązującego w dniu skierowania wniosku o mediację. Powyższe nie stanowi umowy o mediację ani zgody Golden Pets na mediację, o którą wniósł Konsument. Regulamin Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie dostępny jest na stronie internetowej www.sakig.pl/pl/mediacje/regulamin.

4. Konsument może także skorzystać z internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich (ODR), który udostępnia Komisja Europejska. Informacja dla Konsumentów na temat rozstrzygania sporów zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia ODR dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

5. W przypadku wytoczenia powództwa przez Konsumenta przeciwko Golden Pets, sądem właściwym jest sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania/siedzibę pozwanego. W razie powództwa o zawarcie umowy, ustalenie jej treści, o zmianę umowy oraz o ustalenie istnienia umowy, o jej wykonanie, rozwiązanie lub unieważnienie, a także o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy również przed sąd miejsca wykonania umowy, przy czym za miejsce wykonania umowy w przypadku sprzedaży rzeczy ruchomych – miejsce, do którego rzeczy te zgodnie z umową zostały lub miały zostać dostarczone.

6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Golden Pets. 

XIV. Zmiany Regulaminu.

1. Regulamin może być zmieniany przez Golden Pets na zasadach określonych poniżej. W zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, z zachowaniem praw nabytych Klienta.  

2. W przypadku zmiany Regulaminu jego nowa wersja zostanie opublikowana na stronie Sklepu internetowego wraz ze wskazaniem daty jego wejścia w życie.

3. Relacje pomiędzy Golden Pets a Klientem reguluje Regulamin obowiązujący w dniu zawarcia Umowy do czasu zaakceptowania przez Klienta nowego Regulaminu.

4. Skutki niezaakceptowania nowego Regulaminu każdorazowo określa Golden Pets z uwzględnieniem charakteru wprowadzonych w Regulaminie zmian, o czym informuje Klienta wraz z publikacją nowego Regulaminu.

5. Zmiany Regulaminu będą komunikowane Klientom na stronie Sklepu internetowego oraz podczas logowania Klienta do Sklepu internetowego.

6. Po ukazaniu się na stronie głównej Sklepu informacji o zmianach w Regulaminie, Klient powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami. Zalogowanie do Sklepu internetowego po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Klienta. 

XV. Postanowienia końcowe.

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. 

2. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, nie będzie to mieć wpływu na ważność, zgodność z prawem i wykonalność pozostałych postanowień Regulaminu. 

3. Wyłączona jest odpowiedzialność Golden Pets za utracone korzyści w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Golden Pets, chyba że Klient jest Konsumentem.  

4. Odpowiedzialność Golden Pets z tytułu wyrządzenia szkody w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy ograniczona jest do wysokości równej otrzymanemu wynagrodzeniu lub ceny od Klienta. Jeżeli Umowa zawierana jest z Konsumentem, Golden Pets ponosi odpowiedzialność z powyższego tytułu w wysokości rzeczywistej szkody.

5. Golden Pets zastrzega, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem. Ewentualne zagrożenia związane z korzystaniem z tych usług, a także środki techniczne dostępne usługobiorcom w celu ich zminimalizowania, opisane zostały w Informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Golden Pets.

6. Sklep internetowy może okresowo nie działać lub działać nieprawidłowo z powodów technicznych lub z powodu prac modernizacyjnych.

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2023 r.

XVI. Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Golden Pets.

Golden Pets w wykonaniu obowiązku z art. 6 pkt 1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 344 z późn. zm.) informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Klientów z usług świadczonych drogą elektroniczną. Przedmiotowa informacja dotyczy potencjalnych zagrożeń, które jednak powinny być brane pod uwagę, mimo stosowania przez Golden Pets środków zabezpieczających system teleinformatyczny Golden Pets przed nieuprawnionym działaniem osób trzecich.

Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą:

1. wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (ang. phishing); 

2. spam – niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym; 

3. włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika z użyciem m.in. takich narzędzi hackerskich jak exploit i rootkit. 

4. złośliwe oprogramowanie (ang. malware) – różnego rodzaju aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego użytkownika sieci. Takie jak wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery; 

5. programy szpiegujące (ang. spyware) – programy śledzące działania użytkownika, które gromadzą informacje o użytkowniku i wysyłają je – zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody – autorowi programu. 

Klient, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zaopatrzyć swój komputer i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy. Program taki winien być stale aktualizowany.

Ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną zapewniają także:

1. nieotwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia, 

2. szyfrowanie transmisji danych, 

3. instalacja programów prewencyjnych (wykrywania i zapobiegania włamaniom), 

4. włączona zapora sieciowa (ang. firewall), 

5. używanie oryginalnego systemu i aplikacji, pochodzących z legalnego źródła. 

6. aktualizacja wszelkiego oprogramowania, 

7. czytanie okien instalacyjnych aplikacji, a także ich licencji, 

8. wyłączenie makr w plikach MS Office nieznanego pochodzenia, 

9. regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym i antymalware.

Kraków, dnia 5 czerwca 2023 roku

Koszyk

0
image/svg+xml

Brak produktów w koszyku

Kontynuuj zakupy